Termat & Kushtet

Këto Kushte të Përdorimit përbëjnë një marrëveshje ligjore detyruese të bërë midis jush, qoftë personalisht ose në emër të një subjekti ("ju") dhe Akademisë së Filmit dhe Multimedias Marubi, këtej e tutje si AFMM ("AFMM“, “ne”, “neve”, ose “e jona"), Në lidhje me qasjen tuaj dhe përdorimin e faqes së internetit https://ekino.afmm.edu.al si dhe çdo formë tjetër mediatike, kanal mediatik, faqe interneti celular ose aplikacion mobil, të lidhur, në lidhje, ose të lidhur ndryshe me të (kolektivisht, "Faqja"). Ju pranoni që duke hyrë në këtë faqe, ju keni lexuar, kuptuar dhe pranuar të jeni të detyruar nga të gjitha këto Kushte të Përdorimit. NFSE NUK BENI dakord me të gjithë këto kushte të përdorimit, atëherë ju jeni të ndaluar në mënyrë të jashtëzakonshme nga përdorimi i faqes dhe ju duhet të ndërpresni përdorimin menjëherë.
Kushtet dhe kushtet shtesë ose dokumentet që mund të postohen në faqe herë pas here përfshihen shprehimisht këtu me referencë. Ne rezervojmë të drejtën, sipas gjykimit tonë të vetëm, për të bërë ndryshime ose modifikime në këto Kushte të Përdorimit në çdo kohë dhe për çdo arsye. Ne do t'ju njoftojmë për çdo ndryshim duke azhurnuar datën "Përditësuar së Fundmi" të këtyre Kushteve të Përdorimit dhe ju hiqni dorë nga çdo e drejtë për të marrë njoftim specifik për secilin ndryshim të tillë. Është përgjegjësia juaj të rishikoni periodikisht këto Kushtet e Përdorimit për të qenë të informuar për azhornimet. Ju do t'i nënshtroheni, dhe do të konsiderohet se jeni vënë në dijeni dhe se keni pranuar, ndryshimet në çdo Kushtet e Përdorimit të rishikuara nga përdorimi juaj i vazhdueshëm i Faqes pas datës së postimit të Kushteve të Rishikuara të Përdorimit.
Informacioni i dhënë në këtë faqe nuk ka për qëllim shpërndarjen ose përdorimin nga ndonjë person ose entitet në ndonjë juridiksion ose vend ku një shpërndarje ose përdorim i tillë do të ishte në kundërshtim me ligjin ose rregulloren ose që do të na nënshtronte ndaj ndonjë kërkese regjistrimi brenda një juridiksioni ose vendi të tillë . Në përputhje me rrethanat, ata persona që vendosin të hyjnë në faqe nga vende të tjera e bëjnë këtë me iniciativën e tyre dhe janë vetë përgjegjës për pajtueshmërinë me ligjet lokale, nëse dhe në masën që ligjet lokale janë të zbatueshme.
Faqja është krijuar për përdoruesit që janë të paktën 13 vjeç. Të gjithë përdoruesit që janë të mitur në juridiksionin në të cilin ata banojnë (zakonisht nën moshën 18 vjeç) duhet të kenë lejen, dhe të mbikëqyren drejtpërdrejt nga, prindi ose kujdestari i tyre për të përdorur Faqen. Nëse jeni i mitur, duhet që prindi ose kujdestari juaj të ketë lexuar dhe të bie dakord me këto Kushte të Përdorimit para se të përdorni Faqen.

TË DREJTAT E PRONËSISË INTELEKTUALE
Nëse nuk tregohet ndryshe, eKino është pronë e pronësisë sonë dhe i gjithë kodi burimor, bazat e të dhënave, funksionaliteti, softueri, dizenjimet e faqeve të internetit, audio, video, teksti, fotografi dhe grafikë në faqe (kolektivisht, "Përmbajtja") dhe markat tregtare, shërbimi markat dhe logot e përmbajtura në të ("Shenjat") janë në pronësi ose kontrolluar nga ne ose të licencuar nga ne, dhe mbrohen nga ligjet e së drejtës së kopjimit dhe markat tregtare dhe të drejta të ndryshme të pronësisë intelektuale si dhe ligjet e konkurrencës së pandershme të Shteteve të Bashkuara, Bashkimit Evropian, ligjet ndërkombëtare për të drejtat e autorit, dhe konventat ndërkombëtare. Përmbajtja dhe Shenjat janë dhënë në Sajtin "SI IS" vetëm për informacionin tuaj dhe përdorimin personal. Përveç siç parashikohet shprehimisht në këto Kushtet e Përdorimit, asnjë pjesë e Sajtit dhe asnjë Përmbajtje ose Shenjë nuk mund të kopjohet, riprodhohet, grumbullohet, ribotohet, ngarkohet, postohet, shfaqet publikisht, kodohet, përkthehet, transmetohet, shpërndahet, shitet, licencohet ose përndryshe shfrytëzohet për çfarëdo qëllimi tregtar, pa lejen tonë paraprake me shkrim.
Me kusht që të keni të drejtë të përdorni Faqen, ju jepet një licencë e kufizuar për të hyrë dhe përdorur Faqen dhe për të shkarkuar ose shtypur një kopje të çdo pjese të Përmbajtjes në të cilën keni fituar qasjen siç duhet vetëm për tuajin personal, jotregtar përdorim Ne i rezervojmë të gjitha të drejtat që nuk ju janë dhënë shprehimisht juve dhe sitit, përmbajtjes dhe shenjave.

PARAQITJET E PËRDORUESIT
Duke përdorur Faqen, ju përfaqësoni dhe garantoni që: (1) të gjitha informacionet e regjistrimit që dorëzoni do të jenë të vërteta, të sakta, aktuale dhe të plota; (2) ju do të ruani saktësinë e një informacioni të tillë dhe do të azhurnoni menjëherë informacionin e regjistrimit, siç është e nevojshme; (3) ju keni aftësinë juridike dhe pranoni të jeni në përputhje me këto Kushtet e Përdorimit; (4) nuk jeni nën moshën 13 vjeç; (5) ju nuk jeni i mitur në juridiksionin në të cilin banoni, ose nëse është i mitur, ju keni marrë lejen e prindërve për të përdorur Faqen; (6) nuk do të hyni në Faqe përmes mjeteve të automatizuara ose jo-njerëzore, qoftë përmes një bot, skripti ose ndryshe; (7) nuk do ta përdorni Faqen për ndonjë qëllim të paligjshëm ose të paautorizuar; dhe (8) përdorimi juaj i faqes nuk do të shkelë ndonjë ligj ose rregullore në fuqi.
Nëse ofroni ndonjë informacion që është i pavërtetë, i pasaktë, jo aktual ose i paplotë, ne kemi të drejtë të pezullojmë ose përfundojmë llogarinë tuaj dhe të refuzojmë çdo dhe të gjithë përdorimin aktual ose të ardhshëm të Faqes (ose ndonjë pjesë të saj).

REGJISTRIMI I PËRDORUESIT
Ju mund t'Ju kërkohet të regjistroheni në faqe. Ju pranoni ta mbani fjalëkalimin tuaj konfidencial dhe do të jeni përgjegjës për të gjithë përdorimin e llogarisë dhe fjalëkalimit tuaj. Ne rezervojmë të drejtën për të hequr, rimarrë, ose ndryshuar një emër përdoruesi që ju zgjidhni nëse vendosim, sipas gjykimit tonë të vetëm, që një emër i tillë përdoruesi është i papërshtatshëm, i pahijshëm ose ndryshe i kundërshtueshëm.

AKTIVITETE TË NDALUARA
Ju nuk mund të përdorni dhe mos përdorni Faqen për ndonjë qëllim tjetër përveç atij për të cilin ne e bëjmë të disponueshëm Faqen. Faqja nuk mund të përdoret në lidhje me ndonjë përpjekje tregtare përveç atyre që janë miratuar ose aprovuar posaçërisht nga ne.
Si një përdorues i Faqes, Ju bini dakort që të mos:
1. Merrni sistematikisht të dhëna ose përmbajtje tjetër nga faqja në internet për të krijuar ose përpiluar, drejtpërdrejt ose indirekt, një koleksion, përpilim, bazë të të dhënave ose direktori pa lejen me shkrim nga ne. Mashtroni, mashtroni ose mashtroni ne dhe përdoruesit e tjerë, veçanërisht në çdo përpjekje për të mësuar informacione të ndjeshme të llogarisë siç janë fjalëkalimet e përdoruesve. Rrethimi, çaktivizimi ose ndërhyrja përndryshe e veçorive të faqes në lidhje me sigurinë, duke përfshirë karakteristikat që parandalojnë ose kufizojnë përdorimin ose kopjimin e çdo Përmbajtjeje ose zbatojnë kufizime në përdorimin e Faqes dhe / ose Përmbajtjes që përmbahet në të. Përçmoni, njollosni ose dëmtoni ndryshe, për mendimin tonë, ne dhe / ose Faqen. Përdorni çdo informacion të marrë nga faqja në mënyrë që të ngacmoni, abuzoni ose dëmtoni një person tjetër. Bëni përdorimin e pahijshëm të shërbimeve tona të mbështetjes ose paraqitni raporte të rreme të abuzimit ose sjelljes së keqe. Përdorni Faqen në një mënyrë që nuk përputhet me ligjet ose rregulloret në fuqi. Përdorni Faqen për të reklamuar ose ofruar për të shitur mallra dhe shërbime.9. Angazhohuni në formulimin ose lidhjen e paautorizuar të Faqes. Ngarkoni ose transmetoni (ose përpiquni të ngarkoni ose transmetoni) viruse, kuaj trojanë ose materiale të tjera, duke përfshirë përdorimin e tepruar të shkronjave të mëdha dhe spamming (postimi i vazhdueshëm i tekstit të përsëritur), që ndërhyn në përdorimin dhe kënaqësinë e pandërprerë të ndonjë pale në sit ose modifikon, dëmton, prish, ndryshon ose ndërhyn në përdorimin, tiparet, funksionet, funksionimin ose mirëmbajtjen e Faqes .11. Angazhohen në çdo përdorim të automatizuar të sistemit, të tilla si përdorimi i skenareve për të dërguar komente ose mesazhe, ose duke përdorur ndonjë miniera të dhënash, robotë ose mjete të ngjashme të mbledhjes së të dhënave dhe nxjerrjes së tyre. Fshini njoftimin për të drejtat e autorit ose të drejtat e tjera të pronarit nga çdo Përmbajtje.13. Përpjekje për të bërë një përdorues ose person tjetër, ose të përdorë emrin e përdoruesit të një përdoruesi tjetër. Shisni ose transferoni profilin tuaj.15. Ngarkoni ose transmetoni (ose përpiquni të ngarkoni ose transmetoni) çdo material që vepron si një mekanizëm pasiv ose aktiv mbledhje informacioni ose mekanizmi transmetimi, duke përfshirë pa kufizim, formate të qarta të shkëmbimit grafik ("gifs"), 1 × 1 pixel, mete në internet, cookies , ose pajisje të tjera të ngjashme (ndonjëherë të referuara si "spyware" ose "mekanizma pasivë të mbledhjes" ose "PCM"). 16. Ndërhyn, prish ose krijon një barrë të panevojshme në sit ose rrjetet ose shërbimet e lidhura me faqen. Ngacmoni, bezdisni, frikësoni ose kërcënoni ndonjë nga punonjësit ose agjentët tanë të angazhuar në sigurimin e ndonjë pjese të Faqes për ju.18. Përpjekje për të anashkaluar çdo masë të Sajtit të krijuar për të parandaluar ose kufizuar hyrjen në Sajt, ose ndonjë pjesë të Sajtit. Kopjoni ose përshtatni softuerin e Faqes, duke përfshirë por jo kufizuar në Flash, PHP, HTML, JavaScript ose kod tjetër. Deshifroni, dekompiloni, çmontoni, ose inxhinierin e kundërt ndonjë prej softuerëve që përmbajnë ose në ndonjë mënyrë përbëjnë një pjesë të Faqes.21. Me përjashtim të rasteve kur mund të jetë rezultat i përdorimit standard të motorit të kërkimit ose shfletuesit të Internetit, përdorni, lëshoni, zhvilloni ose shpërndani ndonjë sistem të automatizuar, duke përfshirë pa kufizim, çdo merimangë, robot, mjet mashtrimi, kruajtës ose lexues jashtë linje që hyn në Sajt, ose duke përdorur ose nisur ndonjë skenar të paautorizuar ose softuer tjetër.22. Përdorni një agjent blerjeje ose agjent blerjeje për të bërë blerje në sit.23. Bëni çdo përdorim të paautorizuar të Faqes, duke përfshirë mbledhjen e emrave të përdoruesit dhe / ose adresave të postës elektronike të përdoruesve me anë të mjeteve elektronike ose mjeteve të tjera me qëllim të dërgimit të postës elektronike të pakërkuar, ose krijimin e llogarive të përdoruesve me mjete të automatizuara ose me pretendime të rreme. Përdorni Faqen si pjesë e çdo përpjekje për të konkurruar me ne ose përndryshe përdorni Faqen dhe / ose Përmbajtjen për ndonjë përpjekje që gjeneron të ardhura ose ndërmarrje tregtare.

KONTRIBUTE TË GJENERUARA NGA PËRDORUESI
Faqja nuk u ofron përdoruesve të paraqesin ose postojnë përmbajtje. Ne mund t'ju ofrojmë mundësinë për të krijuar, paraqitur, postuar, shfaqur, transmetuar, kryer, botuar, shpërndarë ose transmetuar përmbajtje dhe materiale tek ne ose në Faqe, duke përfshirë por jo kufizuar në tekst, shkrime, video, audio, fotografi , grafikë, komente, sugjerime, ose informacione personale ose materiale të tjera (kolektivisht, "Kontributet"). Kontributet mund të shihen nga përdoruesit e tjerë të sitit dhe përmes faqeve të internetit të palëve të treta. Si i tillë, çdo Kontribut që transmetoni mund të trajtohet në përputhje me Politikën e Privatësisë së Faqes. Kur krijoni ose vini në dispozicion ndonjë Kontribut, ju përfaqësoni dhe garantoni që:
1. Krijimi, shpërndarja, transmetimi, shfaqja publike ose performanca, dhe hyrja, shkarkimi ose kopjimi i Kontributeve tuaja nuk cenojnë dhe nuk do të cenojnë të drejtat e pronarit, duke përfshirë por pa u kufizuar në të drejtat e autorit, patentën, markën tregtare, sekretin tregtar , ose të drejtat morale të ndonjë pale të tretë.
2. Ju jeni krijuesi dhe pronari i licencave, të drejtave, pëlqimeve, lëshimeve dhe lejeve të nevojshme për të përdorur dhe për të autorizuar ne, Faqen dhe përdoruesit e tjerë të Faqes për të përdorur Kontributet tuaja në çdo mënyrë që parashikohet nga faqja. dhe këto Kushtet e Përdorimit.
3. Ju keni pëlqimin me shkrim, lëshimin dhe / ose lejen e secilit dhe çdo personi të identifikueshëm në Kontributet tuaja për të përdorur emrin ose ngjashmërinë e secilit dhe çdo personi të tillë të identifikueshëm individual për të mundësuar përfshirjen dhe përdorimin e Kontributeve tuaja në çdo mënyrë të parashikuar nga faqja dhe këto Kushtet e Përdorimit.
4. Kontributet tuaja nuk janë false, të pasakta ose mashtruese.
5. Kontributet tuaja nuk janë reklamë e pakërkuar ose e paautorizuar, materiale promovuese, skema piramidale, letra zinxhirësh, postë spam, posta masive ose forma të tjera të kërkimit.
6. Kontributet tuaja nuk janë të turpshme, të ndyra, të ndyra, të ndyra, të dhunshme, ngacmuese, shpifëse, shpifëse, ose përndryshe të pakëndshme (siç përcaktohet nga ne).
7. Kontributet tuaja nuk përqeshin, tallen, poshtërojnë, frikësojnë ose abuzojnë me këdo.
8. Kontributet tuaja nuk përdoren për të ngacmuar ose kërcënuar (në kuptimin juridik të atyre termave) ndonjë person tjetër dhe për të promovuar dhunë ndaj një personi ose një klase të caktuar njerëzish.
9. Kontributet tuaja nuk shkelin asnjë ligj, rregullore ose rregull të zbatueshëm.
10. Kontributi juaj nuk shkel privatësinë ose të drejtat e publicitetit të ndonjë pale të tretë.
11. Kontributet tuaja nuk përmbajnë ndonjë material që kërkon informacion personal nga dikush nën moshën 18 vjeç ose shfrytëzon njerëz nën moshën 18 vjeç në një mënyrë seksuale ose të dhunshme.
12. Kontributet tuaja nuk shkelin ndonjë ligj të zbatueshëm në lidhje me pornografinë e fëmijëve, ose që synojnë ndryshe të mbrojnë shëndetin ose mirëqenien e të miturve.
13. Kontributet tuaja nuk përfshijnë ndonjë koment fyes që lidhet me racën, origjinën kombëtare, gjininë, preferencën seksuale ose të metën fizike.
4. Kontributet tuaja nuk shkelin ndryshe ose nuk lidhen me materialin që shkel, ndonjë dispozitë të këtyre Kushteve të Përdorimit, ose ndonjë ligj ose rregullore në fuqi.
Çdo përdorim i Faqes në kundërshtim me sa më sipër shkel këto Kushtet e Përdorimit dhe mund të rezultojë në, ndër të tjera, përfundimin ose pezullimin e të drejtave tuaja për të përdorur Faqen.

PATENTA E KONTRIBUTEVE
Ju dhe Faqja bini dakord që ne të mund të përdorim, ruajmë, përpunojmë dhe përdorim çdo informacion dhe të dhënë personale që ju jepni duke ndjekur kushtet e Politikës së Privatësisë dhe zgjedhjet tuaja (përfshirë cilësimet).

Duke paraqitur sugjerime ose reagime të tjera në lidhje me Faqen, ju pranoni që ne të mund të përdorim dhe ndajmë reagime të tilla për çdo qëllim, pa kompensim për ju. 
Ne nuk pohojmë ndonjë pronësi mbi Kontributet tuaja. Ju mbani pronësinë e plotë të të gjitha Kontributeve tuaja dhe të të drejtave të pronësisë intelektuale ose të drejtave të tjera të pronësisë të lidhura me Kontributet tuaja. Ne nuk jemi përgjegjës për ndonjë deklaratë ose përfaqësim në Kontributet tuaja të dhëna nga ju në çdo fushë në Faqe. Ju jeni vetëm përgjegjës për Kontributet tuaja në Sajt dhe shprehimisht bini dakord të na shfajësoni nga çdo përgjegjësi dhe të përmbaheni nga çdo veprim ligjor kundër nesh në lidhje me Kontributet tuaja.

UDHËZIME PËR RISHIKIME
Ne mund t'ju ofrojmë zona në sit për të lënë vlerësime ose vlerësime. Kur postoni një përmbledhje, duhet të jeni në përputhje me kriteret e mëposhtme: (1) duhet të keni përvojë të dorës së parë me personin / entitetin që po rishikohet; (2) rishikimet tuaja nuk duhet të përmbajnë sharje ofenduese, ose gjuhë abuzive, raciste, ofenduese ose urrejtjeje; (3) rishikimet tuaja nuk duhet të përmbajnë referenca diskriminuese të bazuara në fe, racë, gjini, origjinë kombëtare, mosha, statusi martesor, orientimi seksual ose paaftësia; (4) rishikimet tuaja nuk duhet të përmbajnë referenca për veprimtari të paligjshme; (5) nuk duhet të jeni të lidhur me konkurrentët nëse postoni komente negative; (6) nuk duhet të bëni asnjë konkluzion në lidhje me ligjshmërinë e sjelljes; (7) ju nuk mund të postoni ndonjë deklaratë të rreme ose mashtruese; dhe (8) mund të mos organizoni një fushatë duke inkurajuar të tjerët të postojnë komente, qofshin pozitive apo negative.
Ne mund të pranojmë, refuzojmë ose heqim vlerësimet sipas gjykimit tonë të vetëm. Ne nuk kemi absolutisht asnjë detyrim për të shqyrtuar shqyrtimet ose për të fshirë vlerësimet, edhe nëse dikush i konsideron vlerësimet e kundërshtueshme ose të pasakta. Shqyrtimet nuk miratohen nga ne dhe nuk paraqesin domosdoshmërisht mendimet tona ose pikëpamjet e ndonjë prej anëtarëve apo partnerëve tanë. Ne nuk marrim përsipër përgjegjësi për ndonjë rishikim ose për ndonjë pretendim, pasiv ose humbje që rezulton nga ndonjë rishikim. Duke postuar një përmbledhje, ju na jepni me anë të kësaj një të drejtë dhe licencë të përhershme, jo-ekskluzive, në të gjithë botën, pa të drejta mbretërore, të paguara plotësisht, të caktueshme dhe të paautorizueshme, për të riprodhuar, modifikuar, përkthyer, transmetuar me çfarëdo mënyre, shfaqni, kryeni, dhe / ose shpërndani të gjithë përmbajtjen në lidhje me vlerësimet.

PATENTA E APLIKACIONIT CELULAR
Përdor Patentën
Nëse hyni në Faqe përmes një aplikacioni celular, atëherë ne ju japim një të drejtë të kufizuar, jo-ekskluzive, jo-transferuese, të kufizuar për të instaluar dhe përdorur aplikacionin celular në pajisje elektronike pa tel në pronësi ose të kontrolluar nga ju, dhe për të hyrë dhe përdorur aplikacion mobil në pajisje të tilla në përputhje të plotë me termat dhe kushtet e kësaj licence të aplikacionit celular të përfshira në këto Kushtet e Përdorimit. Ju nuk duhet të: (1) dekompiloni, inxhinierin e kundërt, të çmontoni, të përpiqeni të nxirrni kodin burimor ose të deshifroni aplikacionin; (2) të bëjë çdo modifikim, adaptim, përmirësim, përmirësim, përkthim ose punë derivative nga aplikacioni; (3) shkel ndonjë ligje, rregullore ose rregullore të zbatueshme në lidhje me përdorimin ose përdorimin e aplikacionit; (4) hiqni, ndryshoni ose errësoni çdo njoftim të pronarit (përfshirë çdo njoftim të së drejtës së kopjimit ose markë tregtare) të postuar nga ne ose licensuesit e aplikacionit; (5) të përdorë aplikacionin për çdo përpjekje që gjeneron të ardhura, ndërmarrje tregtare ose qëllim tjetër për të cilin nuk është projektuar ose synuar; (6) vendosni aplikacionin të disponueshëm në një rrjet ose në një mjedis tjetër që lejon hyrjen ose përdorimin nga shumë pajisje ose përdorues në të njëjtën kohë; (7) përdorni aplikacionin për krijimin e një produkti, shërbimi ose programi kompjuterik që është, drejtpërdrejt ose indirekt, konkurrues me ose në ndonjë mënyrë zëvendësues i aplikacionit; (8) përdorni aplikacionin për të dërguar pyetje të automatizuara në ndonjë faqe në internet ose për të dërguar ndonjë e-mail komercial të pakërkuar; ose (9) përdorni çdo informacion të pronarit ose ndonjë nga ndërfaqet tona ose pronën tonë tjetër intelektuale në hartimin, zhvillimin, prodhimin, licencimin ose shpërndarjen e çdo aplikacioni, aksesori ose pajisje për përdorim me aplikacionin.
PAJISJET APPLE dhe ANDROID
Kushtet e mëposhtme zbatohen kur përdorni një aplikacion celular të marrë ose nga Apple Store ose Google Play (secili një "Shpërndarës Aplikacionesh") për të hyrë në Faqe: (1) licenca e dhënë për ju për aplikacionin tonë celular është e kufizuar në një jo- licencë e transferueshme për të përdorur aplikacionin në një pajisje që përdor sistemet operative Apple iOS ose Android, siç është e zbatueshme, dhe në përputhje me rregullat e përdorimit të përcaktuara në kushtet e shërbimit të Shpërndarësit të Aplikimit në fuqi; (2) ne jemi përgjegjës për sigurimin e çdo shërbimi mirëmbajtjeje dhe mbështetjeje në lidhje me aplikacionin celular siç specifikohet në termat dhe kushtet e kësaj licence të aplikacionit celular të përfshira në këto Kushtet e Përdorimit ose siç kërkohet ndryshe me ligjin në fuqi dhe ju e pranoni që secili Shpërndarësi i aplikacioneve nuk ka asnjë lloj detyrimi për të siguruar ndonjë shërbim mirëmbajtjeje dhe mbështetjeje në lidhje me aplikacionin celular; (3) në rast të ndonjë dështimi të aplikacionit celular për t'iu përshtatur çdo garancie të zbatueshme, ju mund të njoftoni Shpërndarësin e Zbatueshëm të Aplikacionit dhe Shpërndarësi i Aplikacionit, në përputhje me kushtet dhe politikat e tij, mund të rimbursojë çmimin e blerjes, nëse ka paguar për aplikacionin celular dhe në masën maksimale të lejuar nga ligji në fuqi, Shpërndarësi i Aplikacionit nuk do të ketë asnjë detyrim tjetër garancie në lidhje me aplikacionin celular; (4) ju përfaqësoni dhe garantoni që (i) nuk jeni të vendosur në një vend që i nënshtrohet një embargo të qeverisë amerikane, ose që është caktuar nga qeveria e SHBA si një vend "mbështetës terrorist" dhe (ii) nuk jeni të listuara në çdo listë të qeverisë amerikane të palëve të ndaluara ose të kufizuara; (5) duhet të jeni në përputhje me kushtet e zbatueshme të marrëveshjes së palës së tretë kur përdorni aplikacionin celular, p.sh., nëse keni një aplikacion VoIP, atëherë nuk duhet të jeni në shkelje të marrëveshjes së tyre të shërbimit të të dhënave pa tel kur përdorni aplikacionin celular; dhe (6) ju pranoni dhe bini dakord që Shpërndarësit e Aplikacioneve janë përfitues të palëve të treta të termave dhe kushteve në këtë licencë të aplikacionit celular që përmbahet në këto Kushtet e Përdorimit dhe se secili Distributor i Aplikacioneve do të ketë të drejtën (dhe do të konsiderohet se pranoi të drejtën) për të zbatuar termat dhe kushtet në këtë licencë të aplikacionit celular të përfshira në këto Kushtet e Përdorimit kundër jush si një përfitues i palës së tretë të saj.

MEDIAT SOCIALE
Si pjesë e funksionalitetit të Faqes, ju mund të lidhni llogarinë tuaj me llogaritë në internet që keni me ofruesit e shërbimeve të palëve të treta (secila llogari e tillë, një "Llogari e Palës së Tretë") nga secili: (1) duke siguruar llogarinë tuaj të Palës së Tretë hyrja në informacion përmes faqes; ose (2) duke na lejuar të kemi qasje në llogarinë tuaj të Palës së Tretë, siç lejohet nën termat dhe kushtet e zbatueshme që rregullojnë përdorimin tuaj të secilës Llogari të Palës së Tretë. Ju përfaqësoni dhe garantoni që keni të drejtë të na zbuloni informacionin e hyrjes në llogarinë tuaj të Palës së Tretë dhe / ose të na jepni hyrjen në llogarinë tuaj të Palës së Tretë, pa shkelur nga ju ndonjë nga termat dhe kushtet që rregullojnë përdorimin tuaj të zbatueshëm të Llogari e Palës së Tretë, dhe pa na detyruar të paguajmë ndonjë tarifë ose duke na bërë subjekt të çdo kufizimi përdorimi të vendosur nga ofruesi i shërbimit të palës së tretë i Llogarisë së Palës së Tretë. Duke na dhënë hyrje në çdo llogari të palëve të treta, ju e kuptoni se (1) ne mund të përdorim, të vëmë në dispozicion dhe të ruajmë (nëse është e zbatueshme) çdo përmbajtje që ju keni siguruar dhe ruajtur në llogarinë tuaj të palës së tretë ("Rrjeti Social Përmbajtja ”) në mënyrë që ajo të jetë e disponueshme në dhe përmes Sajtit përmes llogarisë tuaj, duke përfshirë pa kufizime ndonjë listë miqsh dhe (2) ne mund të paraqesim dhe të marrim nga Llogaria juaj e Palës së Tretë informacion shtesë në masën që ju njoftoheni kur lidheni llogarinë tuaj me llogarinë e palës së tretë. Në varësi të Llogarive të Palëve të Treta që zgjidhni dhe u nënshtrohen cilësimeve të privatësisë që keni vendosur në Llogaritë e tilla të Palëve të Treta, informacioni i identifikueshëm personal që postoni në Llogaritë tuaja të Palëve të Treta mund të jetë i disponueshëm në dhe përmes llogarisë tuaj në Sajt. Ju lutemi vini re se nëse një Llogari e Palës së Tretë ose shërbimi i lidhur bëhet i padisponueshëm ose hyrja jonë në një Llogari të tillë të Palës së Tretë përfundon nga ofruesi i shërbimit të palës së tretë, atëherë Përmbajtja e Rrjetit Social mund të mos jetë më e disponueshme në dhe përmes Faqes. Ju do të keni mundësinë të çaktivizoni lidhjen midis llogarisë suaj në sit dhe llogarive tuaja të palëve të treta në çdo kohë. JU LUTEMI VINI RE SE MARRËDHËNIA JUAJ ME OFRUESIT E SHËRBIMIT TË PALËVE TË TRETA RREGULLOHET VETEM NGA DAKORTËSITË TUAJA ME OFRUESIT E SHËRBIMIT ME KËTO PALË TË TRETA. Ne nuk bëjmë asnjë përpjekje për të rishikuar ndonjë përmbajtje të Rrjetit Social për ndonjë qëllim, duke përfshirë por pa u kufizuar në të, për saktësinë, ligjshmërinë ose mos-shkeljen, dhe ne nuk jemi përgjegjës për çdo Përmbajtje të Rrjetit Social. Ju pranoni dhe bini dakord që ne mund të përdorim librin tuaj të adresave të postës elektronike të shoqëruar me një llogari të Palës së Tretë dhe listën tuaj të kontakteve të ruajtura në pajisjen tuaj celular ose kompjuterin tuaj tablet vetëm për qëllime të identifikimit dhe informimit tuaj për ato kontakte që janë regjistruar gjithashtu për të përdorur Faqen . Ju mund të çaktivizoni lidhjen midis sitit dhe llogarisë tuaj të palës së tretë duke na kontaktuar duke përdorur informacionin e kontaktit më poshtë ose përmes cilësimeve të llogarisë suaj (nëse është e zbatueshme). Ne do të përpiqemi të fshijmë çdo informacion të ruajtur në serverat tanë që është marrë përmes një llogarie të tillë të Palës së Tretë, përveç emrit të përdoruesit dhe fotografisë së profilit që shoqërohen me llogarinë tuaj.

PARAQITJET
Ju pranoni dhe pranoni që çdo pyetje, koment, sugjerim, ide, reagim ose informacion tjetër në lidhje me Faqen ("Parashtrimet") të dhëna nga ju për ne nuk janë konfidenciale dhe do të bëhen prona jonë e vetme. Ne do të zotërojmë të drejta ekskluzive, duke përfshirë të gjitha të drejtat e pronës intelektuale, dhe do të kemi të drejtë në përdorimin dhe shpërndarjen e pakufizuar të këtyre Parashtrimeve për çdo qëllim të ligjshëm, komercial ose tjetër, pa njohje ose kompensim për ju. Me anë të kësaj ju hiqni dorë nga të gjitha të drejtat morale për çdo Parashtrim të tillë, dhe me anë të kësaj ju garantoni që Parashtrimet e tilla janë origjinale me ju ose se keni të drejtë të paraqisni Parashtrime të tilla. Ju pranoni që nuk do të ketë rekurs kundër nesh për ndonjë shkelje apo keqpërdorim të pretenduar ose aktual të ndonjë të drejte pronësie në Parashtrimet tuaja.

MENAXHIMI I FAQES
Ne rezervojmë të drejtën, por jo detyrimin, për të: (1) monitoruar Faqen për shkelje të këtyre Kushteve të Përdorimit; (2) të ndërmarrë veprime të përshtatshme ligjore kundër kujtdo që, sipas gjykimit tonë të vetëm, shkel ligjin ose këto Kushte të Përdorimit, duke përfshirë pa kufizim, raportimin e përdoruesit të tillë tek autoritetet e zbatimit të ligjit; (3) në diskrecionin tonë të vetëm dhe pa kufizim, refuzoni, kufizoni hyrjen, kufizoni disponueshmërinë ose çaktivizoni (për aq sa është e mundur teknologjikisht) cilindo nga Kontributet tuaja ose ndonjë pjesë të tyre; (4) në diskrecionin tonë të vetëm dhe pa kufizim, njoftim ose përgjegjësi, për të hequr nga faqja e internetit ose përndryshe çaktivizoni të gjitha skedarët dhe përmbajtjen që janë në përmasa të tepërta ose në ndonjë mënyrë janë të rënda për sistemet tona; dhe (5) përndryshe menaxhojnë Faqen në një mënyrë të krijuar për të mbrojtur të drejtat dhe pronën tonë dhe për të lehtësuar funksionimin e duhur të Faqes.

POLITIKA E PRIVATËSISË
Ne kujdesemi për privatësinë dhe sigurinë e të dhënave. Ju lutemi rishikoni Politikën tonë të Privatësisë: https://ekino.afmm.edu.al/privacy-policy/. Duke përdorur Faqen, ju pranoni të jeni të detyruar nga Politika jonë e Privatësisë, e cila është e përfshirë në këto Kushtet e Përdorimit. Ju lutemi këshillohuni që faqja të mbahet në Shqipëri. Nëse hyni në Sajt nga ndonjë rajon tjetër i botës me ligje ose kërkesa të tjera që rregullojnë mbledhjen, përdorimin ose zbulimin e të dhënave personale që ndryshojnë nga ligjet e zbatueshme në Shqipëri, atëherë përmes përdorimit të vazhdueshëm të Sajtit, ju po transferoni të dhënat tuaja në Shqipëri , dhe ju pranoni që të dhënat tuaja të transferohen dhe të përpunohen në Shqipëri.

AFATI DHE PËRFUNDIMI
Këto Kushte të Përdorimit do të qëndrojnë në fuqi dhe me efekt të plotë ndërsa përdorni faqen. PA KUFIZIMIN E ÇDO DISPOZITE TJETËR TË KËTYRE KUSHTEVE TË PERDORIMIT, NE RREZERVOJMË TË DREJTËN DHE DISKRECIONIN TONË DHE PA NJOFTIM OSE PËRGJEGJËSI, MOHIMIN E HYRJES DHE TË PËRDORIMIT TË FAQES (PËRFSHIRË LIDHJET E ADRESAVE TE TJERA) PA DHËNË ASNJË ARSYE, PËRFSHIRË PA KUFIZIM PËR SHKELJEN E ÇDO PËRFAQËSIMI, GARANCIE, OSE LIDHJE Pë ËRMBAJTUR NË KETO KUSHTE TË PËRDORIMIT APO NDONJË LIGJ APO RREGULLORE TË ZBATUESHME. NE MUND TË PËRFUNDOJMË PERDORIMIN TUAJ OSE PJESMARRJEN NË FAQE OSE TË FSHIJMË LLOGARINË TUAJ DHE NDONJË PËRMBAJTJE OSE INFORMACIONIN QË JU POSTONI N NË ÇDO KOHË, PA PARALAJMËRIM, NË DISKRECIONIN TONË TË VETËM.
Nëse e ndërpresim ose pezullojmë llogarinë tuaj për ndonjë arsye, ju ndalohet të regjistroheni dhe të krijoni një llogari të re nën emrin tuaj, një emër të rremë ose të huazuar, ose emrin e ndonjë pale të tretë, edhe nëse mund të veproni në emër të të tretit parti Përveç përfundimit ose pezullimit të llogarisë tuaj, ne rezervojmë të drejtën për të ndërmarrë veprime të përshtatshme ligjore, duke përfshirë pa kufizim ndjekjen e dëmshpërblimeve civile, penale dhe urdhëruese.

MODIFIKIME DHE NDËRPRERJE
Ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar, modifikuar, ose hequr përmbajtjen e Faqes në çdo kohë ose për ndonjë arsye në diskrecionin tonë të vetëm pa njoftim. Sidoqoftë, ne nuk kemi asnjë detyrim për të azhurnuar ndonjë informacion në faqen tonë. Ne gjithashtu rezervojmë të drejtën për të modifikuar ose ndërprerë të gjithë ose një pjesë të Faqes pa njoftim në çdo kohë. Ne nuk do të jemi përgjegjës ndaj jush ose ndonjë pale të tretë për ndonjë modifikim, ndryshim të çmimit, pezullim ose ndërprerje të Faqes.  
Ne nuk mund të garantojmë se faqja do të jetë e disponueshme në çdo kohë. Ne mund të përjetojmë pajisje, softuer ose probleme të tjera ose duhet të kryejmë mirëmbajtje në lidhje me Faqen, duke rezultuar në ndërprerje, vonesa ose gabime. Ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar, rishikuar, azhurnuar, pezulluar, ndërprerë, ose ndryshe modifikuar Faqen në çdo kohë ose për ndonjë arsye pa njoftim për ju. Ju pranoni që ne nuk kemi asnjë përgjegjësi për çfarëdo humbje, dëmtimi ose shqetësimi të shkaktuar nga pamundësia juaj për të hyrë ose përdorur Faqen gjatë çdo joproduktive ose ndërprerjesh të Faqes. Asgjë në këto Kushtet e Përdorimit nuk do të interpretohet për të na detyruar të mbajmë dhe mbështesim Faqen ose të japim ndonjë korrigjim, azhurnim ose lëshim në lidhje me të.

LIGJI QEVERISËS
Këto Kushte do të rregullohen dhe përcaktohen duke ndjekur ligjet e Shqipërisë. Akademia e Filmit dhe Multimedias Marubi dhe ju pajtoheni në mënyrë të pakthyeshme që gjykatat e Shqipërisë do të kenë juridiksion ekskluziv për të zgjidhur çdo mosmarrëveshje që mund të lindë në lidhje me këto kushte.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE
Ju pranoni të paraqisni në mënyrë të pakthyeshme të gjitha mosmarrëveshjet në lidhje me Kushtet ose marrëdhëniet e vendosura nga kjo Marrëveshje në juridiksionin e gjykatave të Shqipërisë. Akademia e Filmit dhe Multimedias Marubi do të ruajë gjithashtu të drejtën për të ngritur procedura në lidhje me përmbajtjen e çështjes në gjykatat e vendit ku ju banoni ose, nëse këto Kushte janë futur në rrjedhën e tregtisë ose profesionit tuaj, gjendjen e vendi juaj kryesor i biznesit.

KORREKTIME
Mund të ketë informacion në sit që përmban gabime tipografike, pasaktësi ose lëshime, përfshirë përshkrimet, çmimet, disponueshmërinë dhe informacione të ndryshme të tjera. Ne rezervojmë të drejtën për të korrigjuar çdo gabim, pasaktësi ose lëshim dhe për të ndryshuar ose azhurnuar informacionin në sit në çdo kohë, pa njoftim paraprak.

DEKLARTË SHKARKIMI
FAQJA ËSHTË E SIGURUAR MBI BAZAT E SIÇ DHE SA E VLEFSHME. JU PAJTOHENI SE PËRDORIMI JUAJ I FAQES DHE SHERBIMEVE TONA DO TË BËHEN VETËM NËN RREZIKUN DHE PËRGJEGJËSINË TUAJ. DERI NË SHKALLËN E PLOTË TË LEJUAR NGA LIGJI, NE SHKARKOJMË TË GJITHA GARANCITË, SHPREHIMISHT OSE TË NDIKUARA. NUK DO TË PRANOJMË ASNJË LIDHJE ME FAQEN TONË DHE PËRDORIMIN TUAJ TE TYRE, PËRFSHIRË, PA KUFIZIM, GARANCITuE E SHPENZUARA TË SIPËRMARRJEVE TË FAMILJES, NUK MBAJMË PËRGJEGJËSI PËR SAKTSINË OSE PLOTËSIMIN E PËRMBAJTJES SË FAQES OSE PËRMBAJTJEN E ÇDO UEBFAQE TË LIDHUR NË FAQEN TONË DHE NUK DO TË MARRIM PËRGJEGJËSI DHE PËR (1) PAKORREKTËSI 2) DËMTIMI PERSONAL OSE DËMTIMI I PRONËSISË, NDONJË PASOJË NATYRORE, QË REZULTON NGA HYRJA JUAJ DHE PERDORIMIN E FAQES, (3) QËNDRIM I PAAUTORIZUAR NË PËRDORIMIN E SHËRBIMEVE TONA TË SIGURISË DHE TË GJITHA INFORMATAVE TË RUAJTURA KËTU, (4) NDONJË NDËRHYRJE OSE NDËRPRERJE E TRANSMETIMIT OSE NGA FAQJA, (5) ÇDO BUG,, VIRUS, KALË TROJAN, OSE QË TRANSMETOHEN OSE NË TË TJERA FAQE 6) NDONJË GABIM OSE PAMJE APO NDONJË PËRMBAJTJE DHE MATERIALE OSEÇDO HUMBJE OSE DËMTIM TË NDONJË LLOJI TJETËR I SHKURTUAR SI REZULTAT I PËRDORIMIT TË NDONJË PËRMBAJTJE TË POSTUAR, TË TRANSMETUAR, OSE TË TJERA NË KËTË FAQE. Ne nuk garantojmë, aprovojmë, ose supozojmë përgjegjësi për ndonjë produkt ose shërbim të reklamuar apo ofruar nga një palë e tretë përmes faqes, ndonjë faqe interneti të hiperklinizuar, ose ndonjë faqe interneti ose organe të tjera të internetit. Bëhu një palë ose në ndonjë mënyrë tjetër të përgjegjshëme për monitorimin e çdo transaksioni midis jush dhe ndonjë ofruesi të palës së tretë të produkteve ose shërbimeve. Si me blerjen e një produkti ose shërbimi përmes çdo mjeti apo në ndonjë mjedis, ju duhet të përdorni gjykimin tuaj më të mirë dhe të ushtroni kujdesin ku dhe si është e përshtatshme.

KUFIZIMET E PËRGJEGJËSISË
NË ASNJË RAST, NE APO DREJTORËT, PUNONJËSIT, OSE AGJENTËT TANË NUK MUND T'JU JAPIN LLOGARI JU OSE PALËVE TË TRETA PËR ÇDO DËM DIREKT, INDIREKT, SI PASOJË, SHEMBULLOR, SI INCIDENT, SPECIAL ose TË DËNUESHËM, PËRFSHIRË FITIMIN E HUMBUR; TË ARDHURA TË MUNGUARA, HUMBJE TË DHËNASH, OSE DËME TË TJERA QuE MUND TË VIJNË NGA PËRDORIMI I KËSAJ FAQE NGA JU, EDHE NËSE NE JEMI KËSHILLUAR NGA MUNDËSIA E NJË DËMI TË TILLË.

ÇDËMTIME
Ju pranoni të mbroni, të dëmshpërbloni dhe të na mbani të padëmshëm, duke përfshirë filialet, filialet dhe të gjithë oficerët tanë përkatës, agjentët, partnerët dhe punonjësit tanë, nga dhe kundër çdo humbjeje, dëmtimi, përgjegjësie, pretendimi ose kërkese, përfshirë avokatët e arsyeshëm 'tarifat dhe shpenzimet, të bëra nga ndonjë palë e tretë për shkak ose që rrjedhin nga: (1) përdorimi i Faqes; (2) shkelja e këtyre kushteve të përdorimit; (3) çdo shkelje e përfaqësimeve dhe garancive tuaja të përcaktuara në këto Kushtet e Përdorimit; (4) shkelja juaj e të drejtave të një pale të tretë, duke përfshirë por pa u kufizuar në të drejtat e pronës intelektuale; ose (5) ndonjë veprim i dëmshëm i hapur ndaj çdo përdoruesi tjetër të faqes me të cilin jeni lidhur përmes faqes. Pavarësisht nga sa më sipër, ne rezervojmë të drejtën, me shpenzimet tuaja, të marrim përsipër mbrojtjen dhe kontrollin ekskluziv të çdo çështjeje për të cilën ju kërkohet të na dëmshpërbloni, dhe ju pranoni të bashkëpunoni, në kurriz tuaj, me mbrojtjen tonë të pretendimeve të tilla. Ne do të përdorim përpjekje të arsyeshme për t'ju njoftuar për çdo pretendim, veprim ose procedim të tillë që i nënshtrohet këtij dëmshpërblimi pasi të bëheni të vetëdijshëm për të.

TË DHËNAT E PËRDORUESIT
Ne do të ruajmë të dhëna të caktuara që ju i transmetoni Faqes me qëllim të menaxhimit të performancës së Faqes, si dhe të dhëna në lidhje me përdorimin tuaj të Faqes. Megjithëse ne kryejmë kopje rezervë të rregullt të të dhënave, ju jeni përgjegjës vetëm për të gjitha të dhënat që transmetoni ose që lidhen me ndonjë aktivitet që keni ndërmarrë duke përdorur Faqen. Ju pranoni që ne nuk do të kemi asnjë përgjegjësi ndaj jush për ndonjë humbje ose korrupsion të ndonjë të dhëne të tillë, dhe ju hiqni dorë nga çdo e drejtë veprimi kundër nesh që buron nga ndonjë humbje e tillë ose korrupsion i një të dhëne të tillë.

KOMUNIKIMET ELEKTRONIKE, TRANSAKSIONET DHE NËNSHKRIMET
Vizita në faqe, dërgimi i email-eve dhe plotësimi i formave në internet përbëjnë komunikime elektronike. Ju pranoni të merrni komunikime elektronike dhe jeni dakord që të gjitha marrëveshjet, njoftimet, zbulimet dhe komunikimet e tjera që ju ofrojmë në mënyrë elektronike, përmes postës elektronike dhe në Faqe, përmbushin çdo kërkesë ligjore që komunikimi i tillë të jetë me shkrim. KËTEJ E TUTJE JU PRANONI PËRDORIMIN E NËNSHKRIMEVE ELEKTRONIKE, KONTRATAVE, POROSIVE DHE RREGULLIMEVE TË TJERA, DHE PËR DORRËZIMIN ELEKTRONIK TË NJOFTIMEVE, POLITIKAVE DHE REGJISTRIMEVE TË TRANSAKSIONEVE TË FILLUARA DHE PËRFUNDUARA NGA NE APO PËRMES FAQES. Me anë të kësaj deklarate ju hiqni dorë nga të drejtat ose kërkesat sipas statuteve, rregulloreve, rregullave, urdhëresave ose ligjeve të tjera në ndonjë juridiksion që kërkon një nënshkrim origjinal ose dorëzim ose mbajtje të regjistrave jo-elektronikë, ose pagesa ose dhënie kredish me ndonjë mjet tjetër sesa mjetet elektronike. 

TË NDRYSHME
Këto Kushte të Përdorimit dhe çdo politikë ose rregullore operative e postuar nga ne në Faqe ose në lidhje me Faqen përbëjnë të gjithë marrëveshjen dhe mirëkuptimin midis jush dhe nesh. Dështimi ynë për të ushtruar ose zbatuar ndonjë të drejtë ose dispozitë të këtyre Kushteve të Përdorimit nuk do të funksionojë si heqje dorë nga e drejta ose dispozita e tillë. Këto Kushtet e Përdorimit veprojnë në masën më të plotë të lejueshme me ligj. Ne mund t'u caktojmë të tjerëve çdo ose të gjitha të drejtat dhe detyrimet tona në çdo kohë. Ne nuk do të jemi përgjegjës ose përgjegjës për asnjë humbje, dëmtim, vonesë ose mosveprim të shkaktuar nga ndonjë shkak përtej kontrollit tonë të arsyeshëm. Nëse ndonjë dispozitë ose pjesë e një dispozite të këtyre Kushteve të Përdorimit përcaktohet se është e paligjshme, e pavlefshme ose e pazbatueshme, ajo dispozitë ose një pjesë e dispozitës konsiderohet e ndashme nga këto Kushte të Përdorimit dhe nuk ndikon në vlefshmërinë dhe zbatueshmërinë e çdo mbetjeje dispozitat. Nuk ka asnjë ndërmarrje të përbashkët, partneritet, marrëdhënie pune ose agjensie të krijuar midis jush dhe nesh si rezultat i këtyre Kushteve të Përdorimit ose përdorimit të Faqes. Ju pranoni që këto Kushte të Përdorimit nuk do të interpretohen kundër nesh për shkak të hartimit të tyre. Me këtë ju hiqni dorë nga çdo mbrojtje që mund të keni bazuar në formën elektronike të këtyre Kushteve të Përdorimit dhe mungesës së nënshkrimit nga palët për të ekzekutuar këto Kushte të Përdorimit.

NA KONTAKTONI 
Për të zgjidhur një ankesë në lidhje me Faqen ose për të marrë informacione të mëtejshme në lidhje me përdorimin e Faqes, ju lutemi na kontaktoni në: 


Akademia e Filmit dhe Multimedias Marubi

Rruga Aleksandër Moisiu nr. 78

Kinostudio, Tiranë

AL-1005

Phone:  +355 69 20 79 517

Fax: +355 42 365 157

info@afmm.edu.al

sq